หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับน้องสังคมศึกษา60 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับน้อง สังคมศึกษา60 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

http://www.youtube.com/watch?v=xZmTCilzRWg

 

 

แกลเลอรี่