หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี : หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว