หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพลงครูกระดาษทรายสาขาสังคมศึกษา(รหัส60) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เพลงครูกระดาษทราย สาขาสังคมศึกษา(รหัส 60) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

http://www.youtube.com/watch?v=HMvcsUYyD4Y

แกลเลอรี่