หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Green YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : Social Studies

Green YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : Social Studies

http://www.youtube.com/watch?v=X9AFKiIXk4U

แกลเลอรี่