หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารหัส 54

1. นางสาวกัสนี เวาะเดย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อ.เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. นายปองพงค์ เเก้วมณี  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดกก  เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. นางสาวนูรฮูดา เตะโระ ครูผู้ช่วย โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

4. นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  ครู คศ. 1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. นายซุลกิฟลี เซ็งเงาะ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต.ช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 

แกลเลอรี่