หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารหัส 55

1. นางสาวซูไรดา จารง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตูหยง  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

2. นางสาวนาอีหม๊ะ กาเจ ครู คศ.1 โรงเรียนเดชะปัตตนยนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่