หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสำนึกรักษ์นครยะลา ณ.โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จ.ยะลา

สาขาวิชาสังคมศึกษาได้จัดโครงการสำนึกรักษ์นครยะลา ณ.โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จ.ยะลา

แกลเลอรี่