หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลบุคคลดีเด่น ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนายอิลฟาน มะเย็ง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษาสาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ปี ๒๕๖๓

แกลเลอรี่