หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลบุคคลดีเด่น ปีการศึกษา 2561

               ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ดังนี้

1. นายอาดีลันห์ เจะนะ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

2. นายมรูวาน สะอะ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561

แกลเลอรี่