หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มรภ.ยะลา คว้ารางวัลชมเชย การทำแอพลิเคชั่นรายงานตำแหน่งเรือประมงพื้นบ้านฯ

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชมเชย ในการทำแอพลิเคชั่นรายงานตำแหน่งเรือประมงพื้นบ้านแบบ Real time เพื่อการสั่งอาหารทะเลสด จากกิจกรรม Youth Co:lab Thailand 2018

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ นายอาดีลันห์ เจะนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้จัดทำแอพลิเคชั่นรายงานตำแหน่งเรือประมงพื้นบ้านแบบ Real time เพื่อการสั่งอาหารทะเลสด ร่วมกับ นางสาวนาวาล ตาเยาะ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ และนายซูกิฟลี เจะนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชมเชย จากกิจกรรม Youth Co:lab Thailand 2018 เมื่อวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเคเอ็กซ์ (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ City Foundation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและขับเคลื่อนสังคมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

แกลเลอรี่