หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารหัส 52

1. นางสาวมาซีเตาะ ดอนิ ครูโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. นายอัสมิน เจะเลาะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา

3. นางสาวซัมซีย๊ะ ลาบาซูเต๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง จังหวัดยะลา

4. นายบูคอรี สะมาแอ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

แกลเลอรี่