หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารหัส 53

นางสาวมัทรีย์ สะอิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 

แกลเลอรี่