หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา รหัส 54 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา รหัส 54 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

แกลเลอรี่