หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ และอาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ ที่ได้รับรางวัล​ KM​ YRU Forum​2022 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ และอาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ ที่ได้รับรางวัล​ KM​ YRU Forum​2022 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทนวัตกรรม ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชื่อผลงาน " กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนำเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ "

แกลเลอรี่