หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมศาสตร์และศิลป์การพูดในห้องเรียนของครูสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 หลักสูตรสังคมศึกษา กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 31 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพูดในห้องเรียนของครูสังคมศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖5 จำนวน 34 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพตามศาสตร์ของตนเอง จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 256๕ เวลา ๐9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้เชิญนางสาวศิริรัตน์ ศักดิ์จิระไพบูลย์ ครู คศ. 2 วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่