หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ได้ร่วมจัดทำการแสดงภายใต้เรื่อง วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล ตอนส่องภพ  และมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 2130419 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล โดยจัดกิจกรรมการแสดงละครประกอบสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล พร้อมมีการสรุปประเด็นสำคัญในบทละคร เพื่อสะท้อนคิดถึงเยาวชนรุ่นใหม่และเป็นแนวทางปฏิบัติตนเอง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

แกลเลอรี่