หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายอาดีลันห์ เจะนะ สา่ขาวิชาสังคมศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รุ่นอุดมศึกษา โครงการ Panus Thailand Laogtech Award 2018 ในหัวข้อ "Logistics is Everything" จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษทพนัสเอสแซมบลีย์ จำกัด

แกลเลอรี่