หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธมยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน

แกลเลอรี่