หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมปรับพื้นฐาน ทัศนคติและทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ทัศนคติและทักษะภาษาอังกฤษ 

แกลเลอรี่