งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารการบริการให้คำปรึกษาแและการจัดกิจกรรม

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารการบริการให้คำปรึกษาแและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการฯต่อไป

        ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ทุกสาขาและทุกชั้นปี  เข้าไปตอบแบบประเมินฯ ผ่านทางลิ้งค์ต่อไปนี้  https://goo.gl/SUCyQh