งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) เรื่อง กำหนดการกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดการดังเอกสารแนบ

แกลเลอรี่