งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยธนาคาร

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยธนาคาร  และได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยธนาคาร โดยรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๒  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แกลเลอรี่