งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “มนุษย์จิตสาธารณะ สร้างสรรค์ทำดีเพื่อสังคม”

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ นายมูฮัมหมัดอิกรอม  เจ๊ะอารงค์               หลักสูตรภาษาไทย คบ.

       นางสาวแวฮัฟเซาะห์  มะมิง                     หลักสูตรภาษาไทย คบ.

                     นางสาวนิรุสมี  วาโมง                             หลักสูตรภาษาไทย คบ.

        นางสาวรุสนี  มะยีแต                              หลักสูตรภาษาไทย คบ.

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายอารีฟาน ตะเย๊าะ              หลักสูตรภาษาจีน

           นายวันวรัชย์  แวโน๊ะ              หลักสูตรภาษาจีน

           นางสาวยูเลีย  บันนาพงศ์       หลักสูตรภาษาจีน

           นางสาวนาซีลา  มะมิง            หลักสูตรภาษาจีน

           นางสาวซูฟิลลา  ยามา            หลักสูตรภาษาจีน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายตีรมีซี  อนันต์สัย               หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

          นางสาววารุณี  กาแล              หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

          นางสาวนูรอารีซะห์  โรสลี       หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

          นางสาววาฟา  มุดสาหัด          หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

         นางสาวนูฮา  หะยีสาแล           หลักสูตรการพัฒนาชุมชน  

 

**หมายเหตุ  1.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศมารับเกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  ในวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 14.00 น.  ณ  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                     2. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชน  และบัตรนักศึกษามาในวันดังกล่าวด้วย