งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษารหัส ๖๐-๖๑

          ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียน กำหนดจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษารหัส ๖๐-๖๑ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          ๑. กำหนดจัดปฐมนิเทศ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษารหัส ๖๐-๖๑ ในวันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมหลังใหญ่

          ๒. กำหนดจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ และ ๖ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ๓. กำหนดจัดทอสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ และ ๖ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา