งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ ระดับคณะ

        ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ - พันธ์ทิพย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นั้น  

       ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกระดับคณะ  จำนวน 3 คน  ดังนี้

           1. นางสาวฮามีดะฮ์       นุ๊ยาลา

           2. นายสาการียา            หะยีมะสะ

           3. นางสาวฮุสนา            เจ๊ะแต 

**หมายเหตุ    นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกระดับคณะ  ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ ในขั้นต่อไป โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง