งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษา รหัส 59 เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะเป็นฐาน

         ด้วยกองบริการการศึกษา ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา  รหัส ๕๙ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา รหัส ๕๙ ที่สนใจเข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบ  หรือมารับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  และส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันนี้ - วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๓ ชั้น ๑ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่