งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ชั้นปี 4 และปี 5) เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคต

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคต ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่กำลังสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้แก่บัณฑิต ในวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

            ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ชั้นปี ๔ และ ๕) เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลา  และสถานที่ ดังกล่าว

 

หมายเหตุ  : แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่