งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 สมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6” (The 6th NIDA CAMP)

โครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6” (The 6th NIDA CAMP)

          ขอเชิญนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6” (The 6th NIDA CAMP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ เรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน โดยมมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัตินำหลักคิดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายสังคมร่วมกับเพื่อนร่วมค่ายที่มาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

          โครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

          ผู้สนใจสามารถสมัครโดยกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน www.nida.ac.th และแนบเอกสารการสมัครโดยสแกนส่งทางอีเมล์ [email protected] หรือส่งเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ดังที่อยู่ที่แนบในเอกสาร)     

          **หมายเหตุ 1.ผู้ส่งเอกสารทางอีเมล์ จะต้องนำส่งเอกสารตัวจริงในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

                            2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 มิถุนายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.nida.ac.th

                            3.รายละเอียดโครงการ คุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งรายละเอียดต่างๆสามารถดาวน์โหลดตามเอกสารที่แนบ

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด