งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4158/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ภาค กศ.บป. (ดังไฟล์แนบ)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4140/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ (ดังไฟล์แนบ)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4156/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2562 (ดังไฟล์แนบ)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4157/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (ดังไฟล์แนบ)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 7368/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 2/2562) (ดังไฟล์แนบ)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด