งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

กำหนดตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการเรียน 1/2562 (รหัส 58-62) รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

กำหนดตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการเรียน 2/2562 (รหัส 58-62) รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด