งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์

         ด้วยกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้กำหนดนโยบายมาตรฐานในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์    รายละเอียงดังเอกสารแนบ 

**ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง การต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ฯ ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่