งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้สโมสรนักศึกษาฯ และนักศึกษา รหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรมแม่ทัพภาค 4 พบปะผู้นำนักศึกษาและนักศึกษา

         ด้วย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กำหนดจัดกิจกรรมแม่ทัพภาค 4 พบปะผู้นำนักศึกษาและนักศึกษา ในวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 ณ เวลา 12.45 น. หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

         ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงกำหนดให้คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ทั้ง 4 คณะ  และนักศึกษารหัส 62 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

         **นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่