งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3052/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดังไฟล์แนบ)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3053/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาค กศ.บป. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดังไฟล์แนบ)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3642/2563 เรื่อง คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดังไฟล์แนบ)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5130/2563 เรื่อง คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดังไฟล์แนบ)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6850/2563 เรื่อง คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดังไฟล์แนบ)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด