งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม Google Meet

        จึงขอให้นักศึกษาช้นปีที่ 1 (รหัส 63) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารการเรียนปรับพื้นฐาน ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

**ให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มเรียนตามรายละเอียดที่แนบ และรับลิ้งค์เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้

          - วันที่ 27 มิถุนายน 2563  วิชาภาษาอังกฤษ

              กลุ่มที่ 1  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/fgd-ynhv-fre

              กลุ่มที่ 2  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/uza-eqau-anq

              กลุ่มที่ 3  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/ygq-eppq-yru

              กลุ่มที่ 4  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/mpg-mfcs-riq

           - วันที่ 28 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย             

              กลุ่มที่ 1  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/fgd-ynhv-fre

              กลุ่มที่ 2  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/uza-eqau-anq

              กลุ่มที่ 3  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/ygq-eppq-yru

              กลุ่มที่ 4  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/mpg-mfcs-riq

 

 

      **หรือนักศึกษา  สามารถตรวจสอบกลุ่มเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร และรับลิ้งค์เข้าร่วมการอบรมได้ที่

yesyesyes https://sites.google.com/yru.ac.th/huso-basic63 yesyesyes

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่