งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินวิชาการ การทดสอบด้านภาษาของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 65 ปีการศึกษา 2565

         ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดทำปฏิทินวิชาการ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลาง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 65 ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

- ทั้งนี้การสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู จะดำเนินการสอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เท่านั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อเรียนและสอบได้ด้วยตนเอง

- การสอบภาษาอังกฤษ (YRU-SET) นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในระบบอิเล็กทรอนิกส์(mooc) และศูนย์ภาษาฯจะเป็นผู้ดำเนินการสอบในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

***รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

                                                

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่