งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เชิญชวนเยาวชนเสนอไอเดียเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการ "คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันกัญชา"

                       สมาคมอาสาสร้างสุข โดยการสนับสนุนโครงการ 'เด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญ' ฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชุดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ "รู้ทันกัญ (ชา)" ให้เกิดการขับเคลื่อนสนับสนุนเด็ก เยาวชน และชุมชนเกิดภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกัญชงและกัญขา จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสาร และเพื่อรวบรวมบทเรียน การดำเนินงานสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในพื้นที่ โดยดำเนินการใน 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

                   ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนในหน่วยงานของท่านร่วมเสนอไอเดียเพื่อดำเนินโครงการตามเป้าหมายข้างต้น ดังเอกสารแนบ ผ่านลิงค์ https://forms.gle/pu2Lvre9twJbokv79  หรือ QR Code (ตามเอกสารแนบโปสเตอร์) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมรับฟังการชี้แจงโจทย์และเป้าหมายได้ ในวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ผ่านทางระบบ Zoom https://us02web.zoom.us/j/8327441436 หรือ Meeting ID: 832 744 1436 หรือรับชมผ่านทางไลฟ์ Facebook : ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่ได้ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่