งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ DigiLife TiKTok Idea Challenge 2023

                 โครงการ DigiLife TiKTok Idea Challenge 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยได้ตระหนักถึงการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจ รวมไปถึงร่วมมือกับหลากหลายองค์กรชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะมาร่วมเป็นโจทย์ในการแข่งขัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตวิดีโอสั้น และต่อยอดสู่การเป็นครีเอเตอร์อาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต รวมไปถึงสอดคล้องกับ โดยมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566

               ซึ่งการจัดโครงการ DigiLife TkTok Idea Challenge 2023 เป็นเวทีสำคัญให้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวดโครงการและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารแนวใหม่ให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดและเป็นแนวทางในการทำธุรกิจที่ถูกต้องและชัดเจน ตั้งแต่การสร้างการรับรู้สู่การสร้างยอดขาย รวมไปถึงสามารถผนึกเอา Digital Technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับ Digital Economy ของรัฐบาล อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอนาคตต่อไป

  **เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 20 เมษายน 2566  

**รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่