งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไข) สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไข) สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน)

**สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด