งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน ทัศนคติและทักษะภาษาอังกฤษ

           ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ทัศนคติและทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

**ทั้งนี้ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดกิจกรรมและตรวจสอบวันเวลาที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน
         

แกลเลอรี่