งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ชั้นปีสุดท้าย) ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

            จึงขอให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

 

แกลเลอรี่