งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ เข้าอบรม "หลักสูตรระยะสั้นการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร" วันที่ 26-28 เมษายน 2566

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพทางเลือกของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  **หมายเหตุ    1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน จึงจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการฝึกหลักสูตรเสริมอาชีพระยะสั้น

                       2. นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมให้แต่งกายด้วยชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย /คณะฯ/หลักสูตร

                       3. นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบ “หากต้องการสละสิทธิ์” การเข้าร่วมอบรม ให้นักศึกษาแจ้งชื่อ-นามสกุล  และแจ้งว่าต้องการสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯ มายังคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่อีเมล piyamas.s@yru.ac.th  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566

แกลเลอรี่