งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

          คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์อกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย โดยจัดให้มีการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

           สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อเข้าร่วมการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.proud-thai.com   

**ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่