งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานสรุปผลกิจกรรมปรับพื้นฐาน ทัศนคติและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่

รายงานสรุปผลกิจกรรมปรับพื้นฐาน ทัศนคติและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่  ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด