งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา  ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด