งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศเรื่องการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) โดยจะมีการจัดทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 โดยมีกำหนดการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          - นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน ได้ที่ศูนย์ภาษาฯ ชั้น 7 ตึกไอที (อาคาร 25)

          - ลงทะเบียนสอบที่ eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พ.ย. 2561

          - เข้าเรียนออนไลน์ English Languages Training A1 และ Placement ผ่านทาง http://etraining.yru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

          - คู่มือการเข้าเรียน https://goo.gl/BQ25kn

          - ติดตามการประกาศรายชื่อและตารางสอบที่เพจ #ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          - สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620

แกลเลอรี่