งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประกาศรับ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

     ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประกาศรับ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

     รายละเอียดการขอรับข้อเสนอโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ระดับอุดมศึกษา

  • ศูนย์ฯ จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 โครงการ 
  • โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น จัดเวทีเสวนา/สัมมนาวิชาการ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ค่ายกิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ
  • โครงการ/กิจกรรมที่ทำภายใต้ประเด็นชาติพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องเป็นนิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2562

     เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำส่ง

  1. ร่างข้อเสนอโครงการ
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา ของผู้รับผิดชอบโครงการ
  3. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษา 

     ระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการ

     ส่งข้อเสนอโครงการและหลักฐานฉบับจริงได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2561 โดยส่งถึง  กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ (ข้อเสนอโครงการ) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และจะประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

E-mail : thanitta.t@sac.or.th

Facebook : SAC - Bank of Anthropological Data

www.sac.or.th/main/th/news/detail/35?fbclid=IwAR3usWdI0Yn5dHveI3usaUSZ0udV2K5ZFNX7WDrKc8OfFrdr8bRVLZDGPbM

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่