งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ 

โดย    1. สัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

   2. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

   3. สัมภาษณ์เรียงตามลำดับรายชื่อ   

   4. ให้นักที่เข้ารับการสัมภาษณ์เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

**คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ระดับคณะฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยนักศึกษาที่ผ่านระดับคณะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ ในขั้นต่อไป โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

แกลเลอรี่