งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ตารางการเข้าสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 58

               ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ตาราการเข้าสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติคณะมนุษยศาสตร์ฯ รหัส 58 จำนวน 590 คน (ดังเอกสารแนบ) ซึ่งมีกำหนดการจัดสอบ ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -11.00 น. 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด