งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ จากคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ - พันธ์ทิพย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ นั้น  

       ในการนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

           1. นางสาวฮามีดะฮ์       นุ๊ยาลา

           2. นายสาการียา            หะยีมะสะ

           3. นางสาวฮุสนา            เจ๊ะแต 

          เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการจากมูลนิธิจุมภฏ – พันธ์ทิพย์ ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.  ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

**หมายเหตุ 1.แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

                2.ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น   

                3.นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสัมภาษณ์คนละ 400 บาท