งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานการประกวดวิดีทัศน์

          ด้วยกองบริการการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดวิดีทัศน์ ตามโครงการสรรหานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา และสามารถนำวิดีทัศน์จากการประกวดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประดวดได้ที่เอกสารที่แนบ 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 073-299612 ต่อ 13400

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด